CentOS 5.6 / Dovecot - 致命:listen(::,143)失败:地址已在使用中

错误:CentOS 5.6 / Dovecot - 致命:listen(::,143)失败:地址已在使用中 您尝试在CentOS 5.6上启动Dovecot,并获取以下内容...

错误:CentOS 5.6 / Dovecot - 致命:listen(::,143)失败:地址已在使用中

您尝试在CentOS 5.6上启动Dovecot,并获得以下错误:

Fatal: listen(::, 143) failed: Address already in use

打开/etc/dovecot.conf ...

vi /etc/dovecot.conf

...并添加行listen = *

[...]
#listen = *, [::]
listen = *
[...]

然后尝试再次启动Dovecot:

/etc/init.d/dovecot start